Tagged: Windows 8

Change Language in Windows 8

วิธีเปลี่ยนภาษาของเมนูบนระบบ Windows 8 และ 8.1

เนื่องด้วยผมลง Windows 8.1 เป็นที่เรียบร้อยแต่กลับพบว่าผมเลือกภาษาของระบบตอนติดตั้งผิด ดันเลือกเป็น English แบบอังกฤษ ซึ่งปกติจะเลือกเป็น English แบบอเมริกามากกว่า...

Send this to a friend