Tagged: Thaidirr

Thaidirr.com ให้อะไรมากกว่าคำว่าค้นหา

Thaidirr.com ให้อะไรมากกว่าคำว่าค้นหา

” มันเป็นเสริชเอ็นจิ้นประยุกต์ที่ทำให้เราสามารถใช้ความสามารถที่ซ้อนเร้นอยู่ของกูเกิลมาใช้ได้ง่ายขึ้น เข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรือ มีเดียต่างๆ สรุปคือการทำกูเกิลแฮก มาให้ผู้ใชัทั่วไปมาใช้ได้นั่นเอง “ ผมว่าคำพูดแค่นี้คงน่าจะสรุปได้ถึงเว็บ...

Send this to a friend