Tagged: NBTC Public Forum

ชวนร่วมงานเสวนา “มุมมองภาคประชาชนต่อแนวทางปรับปรุงกฎหมาย กสทช.”

ส่วนงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเชิญร่วมงานการเสวนา NBTC...

NBTC Public Forum 5/58 “ก้าวสู่ปีที่ 5 การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง-โทรทัศน์”

ขอเชิญร่วมงาน NBTC Public Forum ครั้งที่ 5/2558 เรื่อง“ก้าวสู่ปีที่ 5 การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” จัดขึ้นในวันอังคารที่...

Send this to a friend