Tagged: เน็ตชายขอบ

กสทช. มอบ “เน็ตชายขอบ” ให้ประชาชนราวล้านราย เริ่มใช้ได้จริง 1 พ.ค. นี้

สำนักงาน กสทช. ขานรับนโยบายรัฐบาลส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี แก่ผู้มีรายได้น้อยกว่า 401,463 ครัวเรือน ครอบคลุมประชากรประมาณ 1.2...

Send this to a friend