Tagged: กฏหมาย กสทช

ชวนร่วมงานเสวนา “มุมมองภาคประชาชนต่อแนวทางปรับปรุงกฎหมาย กสทช.”

ส่วนงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเชิญร่วมงานการเสวนา NBTC...

Send this to a friend