ชวนร่วมงานเสวนา “มุมมองภาคประชาชนต่อแนวทางปรับปรุงกฎหมาย กสทช.”

nbtc-rights-logo

ส่วนงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเชิญร่วมงานการเสวนา NBTC Public Forum 2/2559 เรื่อง “มุมมองภาคประชาชนต่อแนวทางปรับปรุงกฎหมาย กสทช.”

โดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 ก.ค. 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ซึ่งกำหนดการในวันดังกล่าว มีดังนี้

 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา โดย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.
09.30 – 11.30 น. การเสวนา NBTC Public Forum 2/2559 เรื่อง “มุมมองภาคประชาชนต่อแนวทางปรับปรุงกฎหมาย กสทช.” ผู้เสวนามาจากตัวแทนกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ** ได้แก่

  • สุวรรณา จิตประภัสสร์  : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
  • วิชาญ อุ่นอก : สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
  • ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ : นักวิชาการอิสระด้านการสื่อสารมวลชน
  • วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง : คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม
  • ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุวรรณา สมบัติรักษาสุข : ประธานศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา
  • สุปัน รักเชื้อ : อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดำเนินรายการเสวนาโดย กรรณิการ์ กิตติเวชกุล

11..30 – 12.30 น. แลกเปลี่ยนซักถามและแสดงความคิดเห็น
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. ระดมความคิดเห็นและสรุปประเด็นข้อเสนอต่อแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

 

หากใครสนใจเข้าร่วมงาน สามารถส่ง ชื่อ – นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน, จังหวัด, เบอร์โทรศัพท์/มือถือ และอีเมล มาทางอีเมล phasanee @ gmail.com ภายในวันที่ 25 ก.ค. 59 นี้

** ตัวแทนร่วมเสวนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

Comments

Send this to a friend