#ThaiNetizen รู้จักกับอาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime)

ผู้บรรยาย: ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

 

ในขณะที่อินเทอร์เน็ตถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร แต่บางคนอินเทอร์เน็ตกลับกลายเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวัน อีกด้านหนึ่งกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำอาชญากรรม ยกตัวอย่างเช่น

 • Cyberattack ที่เกิดการโจมตีขึ้นทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที และตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถชมแบบ real-time ได้ที่ http://map.ipviking.com
 • การที่ดาราถูก hack iCloud เพื่อเอาภาพส่วนตัวไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
 • การ hack ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท SONY PICTURES เนื่องจากไม่พอใจที่ทำภาพยนตร์เรื่อง The Interview เป็นภาพยนตร์ที่มีการล้อเลียนผู้นำของเกาหลีเหนือ (ซึ่งต่อมาปฏิเสธมาไม่ได้เป็นผู้กระทำ)
 • การ hack social media ของกลุ่ม ISIS เพื่อแก้ไขข้อมูลใน account S Central Command

ในไทยก็มีการ hack เกิดขึ้น แต่ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน จึงไม่สามารถทำนายได้ว่าการ hack จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน

 

คำกำจัดความ “อาชญกรรมไซเบอร์” (Cybercrime)

ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจน และมีหลายนิยาม

Thomas D. and Loader B. ให้ความหมายไว้ว่า “กิจกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางที่ผิดกฏหมายดำเนินการทางด้านอาชญากรรม”

Wall D. ให้ความหมายไว้ว่า “The transformation of criminal or harmful behaviour by networked technology”

ถ้ามองในเชิงกฎหมาย – การกระทำที่กฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญา

ถ้ามองในเชิงสังคมศาสตร์ (รวมถึงอาชญวิทยา) – แบ่งการกระทำอาชญกรรมไซเบอร์ ออกเป็น 2 ลักษณะ

 • การกระทำที่กฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญา
 • พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนที่ละเมิดต่อบรรทัดฐาน และก่อให้เกิดความเสียหาย

 

Internet และ Cyberspace

Internet หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์จำนวนมากเชื่อมกันทั่วโลก (มองในแง่โครงสร้าง)

Cyberspace หมายถึง พื้นที่ซึ่งดำรงอยู่ในโลกเสมือนที่เกิดขึ้นจากการเชื่องโยงกันของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (มองในแง่พฤติกรรมมนุษย์หรือทางสังคม)

 

การแบ่งประเภทของอาชญากรรมไซเบอร์

อาชญากรรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือ Internet เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด สามารถมองออกได้เป็นสามยุคโดยง่าย ได้แก่

 • ยุคแรก : การกระทำอาชญากรรมกับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
 • ยุคสอง : การกระทำอาชญากรรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ยุคสาม : การกระทำอาชญากรรมที่เกิดจากโปรแกรมที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

อาชญากรรมไซเบอร์จัดเป็นอาชญากรรมรุ่นที่ 3 แล้ว

โดยผู้บรรยายมองประเภทของอาชญากรรมไซเบอร์ ดังนี้

 • อาชญากรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Crimes) อาชญากรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือ internet เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการฉ้อโกง ข่มขู่ หมิ่นประมาท เผยแพร่สื่อลามากบน Internet
 • อาชญากรรมที่มุ่งต่อระบบ ข้อมูล และเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
 • อาชญากรรมทางเนื้อหา (Online content-related crime) การกระทำที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ถือว่าผิดกฎหมาย เช่น การเผยแพร่สื่อลามก การดูหมิ่นศาสนา การสร้าง hate speech ซึ่งอาชญากรรมชนิดนี้ถือเป็นแบบรูปของอาชญากรรมแบบดั้งเดิม เพราะแม้ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือ internet ก็สามารถกระทำความผิดนี้ได้ แต่ internet

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ (Convention on Cybercrime)

 

ข้อสังเกต

 • บางทีรัฐไทยดูกฎหมายของต่างประเทศที่พัฒนาการมาในด้านพื้นฐานแล้ว ซึ่งทำให้กฎหมายที่ออกมาเกินขอบเขตจนเกินไป
 • การออกกฎหมายมีการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างดีพอหรือเปล่า

 

thainetizen-logoหมายเหตุ: บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายในหลักสูตร”การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” โรงเรียนพลเมืองเน็ต ครั้งที่ 1 จัดโดยมูลนิธิเพื่อ​อิน​เทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

Comments

Send this to a friend